Gübreleme

Bitkiler ve Çim bitkileri normal yetişme süreçlerinde %70-%80 su ihtiyacı duyarlar. Bazı türlere göre değişkenlik gösterse de uyuma süreçleri haricinde büyük oranda suya ihtiyaç duyarlar. Bünyelerinde bulunan sudan sonra geri kalan bölümleri ise organik maddeden oluşmaktadır. Bu organik maddeler bitki bünyesinin yaklaşık %20-30’sini oluşturmaktadır. Bu Bitkiler yaşam süreçlerinde 16 farklı organik besin maddesine ihtiyaç duyar. Bunlar Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Kükürt gibi makro besin elementleri ile Demir, Mangan, Çinko, Molibden, Bakır, Bor ve Klor gibi mikro besin elementlerini topraktan almaktadır.

Topraktan alamadığı besin maddelerinin dışarıdan takviye olarak verilmesi gerekmektedir. Bu besin maddelerini çeşitli gübrelerle yapılabildiği bilinmektedir. Bu gübrelerin uygulama zamanları ve miktarları çeşitli özelliklere göre belirlenmektedir. Topraktaki besin eksikliği, hava sıcaklığı, ve toprağın fiziksel durumuna göre karar verilmektedir.

MAKRO BESİN ELEMENTLERİ

Azot: Bitkilerin yeşil aksamlarının gelişmesinde birincil değere sahiptir. Hastalıklara dayanıklı olması, çimlerde yaprak sürgünü konusunda önemlidir. Aşırı yapıldığı takdirde kök gelişmesini zayıflatmaktadır. Kışın ılık geçen bölgelerde ve düzenli sulama veya yağışın olduğu mekanlarda tercih edilir. Kompoze gübre şeklinde erken ilkbaharda uygulanmalıdır.

Fosfor: Bitkilerin enerji üretiminde ve karbonhidrat iletiminde etkilidir. Bitkilerde köklenmeyi ve üremeyi sağlamaktadır. Kompoze gübrelerde bulunmasıyla nedeniyle erken ilkbahardaki uygulamalar bitkiler için etkili olacaktır.

Potasyum
: Bitkilerin enerji iletimlerinde ve hızlı kök gelişimlerinde önemli etkiye sahiptir. Ekstrem hava durumlarında, hastalıklara karşı dirençte etkili olmaktadır. Çim alanlarda basılmaya karşı bitki gücünü arttırmaktadır. Kompoze gübrelerde mevcuttur.
Kalsiyum
Bitki hücrelerinde iskelet oluşumunda etkindir. Çim alanlarda kalsiyum eksikliği mevcutsa yaprak kenarlarında kırmızımsı kahverenkli renk değişimi görülmektedir.

KALSİYUM AMONYUM NİTRAT (CAN)

CAN (Kalsiyum Amontum Nitrat) gübresi yapısında %26 azot (N) bulunur. Bunun yarısı amonyum  ( NH4 ) azotu, diğer yarısı da nitrat   (NO3) azotu formundadır. Bitkilerin gelişme dönemlerinde bitkiler tarafından hızla bitki bünyesine alınır. İçerisindeki Amonyum Azotu’nun ( NH4 ) topraktaki bakteriler tarafından Nitrat azotuna çevrilmesiyle azot eksikliği giderilmektedir. İlkbaharda sulamadan önce kullanımı uygundur.
Gerekli miktarda verilmediği takdirde gelişim yavaşlar ve bitkinin yeşil aksamı soluk bir yeşil renge döner. Gereğinden fazla verilmesi halinde ise hızlı gelişmeye neden olmasıyla, olgunlaşma gecikmektedir.

AMONYUM NİTRAT GÜBRESİ (AN)

Amonyum Nitrat gübresi, azotu iki ayrı formda ihtiva eden, granül yapıda, suda erime oranı yüksek bir gübredir. Bünyesindeki %33 oranındaki azot (N) hem amonyum (NH4), hem de nitrat (NO3) formundadır. Amonyum Nitrat gübresi toprağa verildiğinde toprak suyunda hızla çözünmektedir. 

Süs bitkilerinde kullanılmasıyla bitkide gelişimi ve kaliteyi arttırmaktadır. Eritilerek verilebildiği gibi çim alanlarda granül halinde de verilmektedir. Gübreleme sonrası yapılan sulama ile suda çözünerek bitkiler tarafından alınmaktadır.
Aşırı yağışların olduğu yerlerde yıkanarak azot kaybına sebep olmasına rağmen düzenli bir sulamada en üst verim alınacaktır. Çim alanlarda kardeşlenme başlangıcı ve sonunda 2-3 kez verilmesi uygundur.

AMONYUM SÜLFAT (AS)

İçeriğinde %21 Azot (N) ve %24 Kükürt (S) bulunmaktadır. Halk tarafından şeker gübresi olarak bilinmektedir. Taban gübresi olarak kullanılması bitkinin fosfor bakımından alımını kuvvetlendirmektedir.

İçerisindeki Amonyum Azotu toprakta bakteriler tarafından Nitrat Azotuna çevrilerek bitkiler tarafından daha kolay alınması mümkündür. Toprağın PH değerinin azalmasına neden olmaktadır. Bu nedenle toprakta asit birikimine neden olabilir. Kireçleme uygulaması ile bu etki azaltılabilmektedir.

ÜRE GÜBRESİ NEDİR?

Azotlu gübrelerde azot miktarı en yüksek olan ve çok hızlı eriyen bir gübredir. Topraktan veya yapraktan uygulama yapılabilmektedir. İçeriği CO(NH2)2 – %46 N (azot) şeklindedir. Suda kolay erimesine rağmen bünyesindeki azot (NH2) bitki kökleri tarafından hemen alınabilir formda değildir. Topraktaki bakterilerin azotu bitkiler için uygun hale getirdikten sonra bitkinin alabilmesi mümkündür. Bu nedenle üre gübresi yavaş etkili gübre grubuna girmektedir. Yaz aylarında daha çok etkili bir gübre çeşidir.

Üre, bitkilerin azot ihtiyacını karşılamak için hemen her tür bitkide yararlıdır. Üre yetersiz verildiğinde bitkinin gelişimi yavaşlar, yapraklar sararır, verim düşer. Üre, bitki gelişiminin bütün evrelerinde kullanılabilme özelliğine sahiptir.

Üre gübresi ekimle beraber veya ekim öncesi taban gübre (toprakaltı) olarak uygulanabildiği gibi, üst gübre olarak da kullanılabilir. Her iki halde de toprak çok kumsul ve milli bünyeye sahipse, aşırı yağışlarla veya hatalı sulamayla üre gübresinin büyük bir kısmı toprağın derinliklerine doğru yıkanır. Bu nedenle bu gibi topraklarda üre formunda azotlu gübre kullanırken sulamaya dikkat etmek gerekir.

Üre gübresi buğday ve arpa gibi bitkilerde üst gübre olarak toprak yüzeyine serpilerek uygulandığında, özellikle kireçli ve pH değeri yüksek olan topraklarda hava sıcaklığına bağlı olarak güneş enerjisiyle hidrolize olur ve %30-40 oranında bir azot kaybı meydana gelebilir. Toprağa karıştırılarak uygulanan üre gübresinde ise azot kaybı daha az yaşanır.

İki besinli (20.20.0 gibi) ve üç besinli (15.15.15 gibi) kompoze gübrelerin yapısında genellikle üre formunda azot bulunmaktadır. Ancak emilimi çok daha hızlı olduğu ve etkisini hemen gösterdiği için yaprak gübrelerindeki azotun üre formunda olması tercih edilir. Bu konuda daha geniş bilgiye web sitesinin “Gübreleme Önerileri” başlığından erişilebilir.

TSP ve NSP GÜBRESİ NEDİR?

Kısaca TSP olarak adlandırılan Triple Süperfosfat gübresinin formülü Ca(H2PO4)2.H2O (%43-44 P2O5) şeklindedir. Bünyesindeki fosfor suda eridiği zaman yük değeri bakımından –1 değerindedir. TSP gübresindeki fosforun bir kısmı suda ve bir kısmı da amonyum sitratta çözünebilir. Her ikisi de bitkiler tarafından alınabilir formdadır. 

Kısaca NSP olarak adlandırılan Normal Süperfosfat gübresinin formülü ise 3Ca(H2PO4)2.H2O+7CaSO4 (%18-19 P2O5) şeklindedir. NSP kısaltmasındaki (N) harfi diğer azotlu gübrelerde olduğu gibi “azotu” değil, “normal” sözcüğünü ifade etmektedir. NSP gübresinde azot bulunmamaktadır. Bitki dikimlerinde kullanılmalıdır.

Nerelerde kullanılır? 

TSP ve NSP gübreleri çay ve fındık gibi düşük pH değerli topraklarda yetiştirilen tüm bitkilerde ve kaliteli tütün yetiştiriciliği yapılan yerlerde taban gübresi olarak tercih edilir. Fosfor bakımından zayıf ya da orta seviyedeki topraklarda yetişen tüm bitkilerde kullanılabilir. İhtiyaçtan az verilmesi ya da toprak şartlarına bağlı olarak etkinliğinin az görülmesi durumunda bitkinin kılcal kök oluşumu zayıflar, bitki bodur kalır ve verim düşer. Özellikle kış aylarında yaşlı yapraklarda (ilk çıkan yapraklar) renk değişimleri meydana gelir. Bu renk değişimleri erguvan kırmızısı ve morarma şeklinde görülür. Bitkinin enerji metabolizmasında rol alan fosfor yetersizliğinde verimde azalma ve kalitede bozulma olur.

Kullanım şekli 

Her iki gübrenin de yapısında kalsiyum (Ca) elementi bulunduğu için hafif asit ve asit pH değerlerine sahip topraklarda kullanılmaz. 

TSP gübresi kuvvetli asit topraklarda kullanıldığı takdirde toprakta çok bulunan Fe ve Al ile birleşerek bitkiler tarafından alınamaz forma dönüşebilir. Bu gibi durumlarda gübre kullanımından 2-3 ay önce toprakta kireçleme yapılmalı ve toprak pH değeri 6,5 civarına getirilmelidir. TSP gübresinin kireçli topraklarda kullanılması durumunda etkisi azalır.  

NSP gübresinin kimyasal etkileri ve bitki bünyesindeki fonksiyonları TSP gübresine benzer. Ancak NSP gübresinin içindeki fosfor TSP’ye oranla yaklaşık 2,5 kat daha azdır. Bu nedenle 10 kg TSP gübresi, 25 kg NSP gübresine eşdeğerdir. Diğer bir fark ise TSP gübresinde jips (alçı) (CaSO4) bulunmazken NSP gübresinde olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle NSP gübresi kireçli topraklarda kullanılmamalıdır.

DAP GÜBRESİ NEDİR?

DAP (Diamonyum Fosfat) gübresi iki besinli bir gübredir. Bünyesinde  %18 azot (N) ve %46 fosfor (P) bulunur. İçeriğindeki azot, amonyum (NH4) formunda olduğu için özellikle bitkilerin ilk gelişme dönemlerinde etkilidir. Yapısındaki azot miktarı taban (toprakaltı) gübresi olarak kullanıldığında bitkinin tüm ihtiyacını karşılamayabilir. Bunun için DAP kullanımında üst gübrelemede bitkinin diğer azotlu gübrelerle desteklenmesi gerekir. Azotu amonyum (NH4) formunda olduğu için toprakta tutulur. Aşırı yağış veya aşırı sulama durumunda topraktan yıkanma ile azot kaybı olmaz. Sonbahar Kış aylarında ve bitki dikim işlemlerinde verilmesi daha uygundur.

Nerelerde kullanılır?

 DAP gübresi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de fosforlu gübre olarak kullanılmaktadır. Bitki besini olarak fosfor, bitkinin ilk gelişme dönemlerinde kök gelişmesi için elzemdir ve enerji metabolizmasında fosfora çok ihtiyaç vardır. Yeterli miktarda veya uygun derinliğe uygulanmaması durumunda bitkide fosfor noksanlığı görülür; verimde ve kalitede büyük düşüşler olur. Bu konuda web sayfasının “Gübreleme Önerileri” başlığı altından daha geniş bilgiye ulaşılabilir.Kullanım şekli

 DAP gübresinin özellikle pH değeri 7,5’in üzerinde olan kireçli topraklardaki etkisi Triple Süperfosfat’a oranla daha fazladır. DAP gübresinin bünyesindeki fosforun bir kısmı –diğer fosforlu gübrelerde olduğu gibi– kireçli toprakta bol miktarda bulunan kalsiyum (Ca) ile birleşerek bitkiler tarafından alınamaz forma dönüşmektedir. Ancak topraktaki bazı fizikokimyasal süreçler sonucu tekrar yarayışlı forma dönüşebilir. Bu nedenle tüm fosforlu gübrelerin ve DAP gübresinin serpme yöntemi yerine gübreleme ekipmanları kullanılarak bant (çizi) yöntemi ile uygulanması daha yararlıdır.

DAP gübresi diğer kompoze gübreler gibi ekim öncesi veya ekimle birlikte uygulanmalı ve bitkinin kılcal kök derinliği dikkate alınarak toprağa karıştırılmalıdır. Tohum çimlendikten (çıkıştan) sonra uygulanması halinde etkisi görülmez. Bunun nedeni ise fosforun toprakta tutulması ve toprağın derinliklerine doğru hareket edememesidir. Fosfor yağışlarla senede 5-6 cm kadar derinliğe inebilir. Bu nedenle DAP uygulaması ekim derinliğinin 5-6 cm altına yapılmalıdır.

POTASYUM SÜLFAT GÜBRESİ NEDİR?Potasyum, bitkiler için önemli bir besin maddesidir. Potasyum Sülfat gübresi (K2SO4) doğru şekilde kullanıldığında:
• Bitkinin kuraklığa, soğuğa ve sıcağa dayanıklılığını artırır.
• Bitkinin hastalık ve zararlılara karşı dayanıklılığını artırır.
• Bitkinin suyu ekonomik kullanmasını sağlar.
• Patates, tütün, sebze ve meyvelerde kaliteyi artırır.
• Zeytin, ayçiçeği, kanola, yerfıstığı ve soya gibi yağlı bitkilerde yağ oranını ve kalitesini artırır.
Potasyum Sülfat gübresinin bünyesinde ayrıca sülfat (SO4) formunda %18 kükürt bulunur. Kükürt, aynı azot, fosfor ve potasyum gibi önemli bir besin elementi olup bitkilerde proteinlerin yapısında bulunur.
Sonbahar döneminde daha etkilidir.

Nerelerde kullanılır?

 Sulu tarımda ve yağışlı bölgelerde potasyum noksanlığına sık rastlanır. Organik maddeler açısından fakir, kumlu topraklara Potasyum Sülfat gübresi verilmelidir. En çok patates, tütün, sebze, meyve, turunçgiller, baklagiller, mısır, pamuk, şekerpancarı ve seralarda kullanılır. Yeterli miktarda verilmediği takdirde bitkilerin yaşlı yapraklarının kıyı kısımlarında sarı ya da kırmızımsı kahverengi lekeler görülür.

Kullanım şekli

 Potasyum Sülfat gübresinin kristal ve granül olarak iki tipi mevcuttur. Granül tipi makineli atımda diğer gübrelerle karıştırılarak da kullanılabilir.

20.20.0 KOMPOZE GÜBRE NEDİR?Bünyesinde etkili madde olarak %20 azot (N) ve %20 fosfor (P2O5) bulunan bir gübredir. Ülkemizde ve dünyada iki besinli kompoze gübreler içinde en çok kullanılan türdür. Bünyesinde azot ve fosfor dengeli olduğu için, taban (toprak altı) gübrelemesi yapıldığında her iki besin elementi de, granüller toprak suyunda eridiğinde bitki tarafından kolaylıkla alınabilir. İçeriğindeki azot, amonyum (NH4) ve üre formunda olduğu için yağışla topraktan kolay yıkanmaz. Yapısındaki fosforun tamamı bitkilerin alabileceği formdadır.

Nerelerde kullanılır?

 20.20.0 Kompoze Gübre, özellikle potasyum bakımından zengin, ama azot ve fosfor bakımından fakir topraklarda yetiştirilen her bitkinin gübrelenmesinde kullanılır. Tohum ekiminden önce veya ekimle birlikte, fide dikiminden önce ve meyve ağaçlarında sürgün faaliyetinden önce uygulanır. Tüm kompoze gübreler gibi tohum ekim derinliğinin 5-6 cm derinine inecek şekilde toprağa karıştırılmalıdır.

NPK 15.15.15 KOMPOZE GOLD NEDİR?%15 Azot (N)
%15 Fosfor (P2O5)
%15 Potasyum (K2O)
%15 Kükürt (S)

NPK
15-15-15 Kompoze Gold, ülkemizde ilk kez Toros Tarım tarafından geliştirilmiştir bir gübredir. Özellikle üç ana besin maddesince (azot, fosfor ve potasyum) fakir olan topraklarda dengeli gübreleme yapmak için tercih edilmesi gereken bir üründür. Bünyesinde azot, fosfor ve potasyuma ilave olarak önemli bir bitki besini olan kükürt (S) bulunur. Gübre içindeki kükürt, bitkiler tarafından alınabilir form olan sülfat (SO4) halinde ve minimum %15 oranında ihtiva edilir. NPK 15-15-15 Kompoze Gold, içeriğindeki kükürtten dolayı “Dört 15 Kompoze” (15.15.15.15) olarak da adlandırılabilir.

Nerelerde kullanılır? 

NPK 15-15-15 Kompoze Gold, bünyesinde klor yerine sülfat bulunduğu için özellikle tuzluluğa (klora) hassas olan turunçgiller, meyve ağaçları, bağ, muz, sera sebzeleri ve süs bitkileri, tarla domatesi ve sebzeleri, patates, şekerpancarı, soya, yerfıstığı, tütün, soğan, sarımsak, kanola ve pırasa, lahana,  karnabahar gibi bitkilerin gübrelenmesinde tercih edilmelidir.

Kullanım şekli

Bitkilerin kükürt gereksinimi, ihtiyaç hissettikleri fosfor miktarına yakındır. Bu nedenle NPK 15-15-15 Kompoze Gold gübresi, özellikle yukarıda belirtilen bitkilerin taban gübrelemesinde (ilk gübrelemede) kullanılmalıdır. Gübreleme, diğer taban (toprakaltı) gübreleri gibi yetiştirilecek bitkinin kök derinliğine karıştırılacak şekilde yapılmalıdır. Tarla bitkilerinde tohum ekiminden 1-2 hafta önce veya ekimle beraber; sebzelerde fide dikim öncesi; bağ, zeytin ve meyve ağaçlarında ise sürgünlerdeki göz kabarmasından (tomurcuk faaliyetinden) 2-3 hafta önce sulama çanağı (tavası) içine (gövdeden uzağa) bant halinde uygulanmalı ve kökleri kesmeyecek derinliğe karıştırılmalıdır. Dekara veya ağaç başına verilecek gübre miktarına toprak analizine göre karar verilmelidir.

15.15.15  KOMPOZE GÜBRE NEDİR?Ülkemizde ve dünyada tarla tarımında, sebze yetiştiriciliğinde, bağ, zeytin ve meyve ağaçlarının ilk gübrelenmesinde en çok kullanılan üç ana bitki besinli bir gübredir. Bünyesinde azot, fosfor ve potasyum bulunduğu için, besin maddelerince fakir olan topraklarda, toprağın verim gücünü dengelemeye yardımcı olur.

Nerelerde kullanılır?

 Potasyum bakımından zayıf topraklarda ve potasyuma ihtiyacı olan bitkilerin yetiştirilmesinde yaygın olarak kullanılır. Mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve patates başta olmak üzere, meyve ve sebze yetiştiriciliğince tercih edilen bir gübredir. Granülleri suda eridiği zaman yapısındaki azot, fosfor ve potasyum bitkinin kılcal kökleri ile temas eder ve dengeli bir şekilde bitki bünyesine geçerek verimi ve kaliteyi artırır.

Kullanım şekli 

Tek yıllık bitkilerde ekimden hemen önce veya ekim sırasında verilir. Meyve ağaçlarına kış sonunda, ağaçlara su yürümeden hemen önce verilmelidir. Ekim sırasında taban gübresi olarak kullanıldığında, serpme olarak verilirken toprak altına getirilmesi gerekir. Gübre uygulama derinliği, toprak yapısına ve yetiştirilen bitkinin kılcal kök derinliğine göre 15-20 cm arasında değişebilir.

NPK 15.15.15 KOMPOZE GOLD NEDİR?%15 Azot (N)
%15 Fosfor (P2O5)
%15 Potasyum (K2O)
%15 Kükürt (S)

NPK
15-15-15 Kompoze Gold, ülkemizde ilk kez Toros Tarım tarafından geliştirilmiştir bir gübredir. Özellikle üç ana besin maddesince (azot, fosfor ve potasyum) fakir olan topraklarda dengeli gübreleme yapmak için tercih edilmesi gereken bir üründür. Bünyesinde azot, fosfor ve potasyuma ilave olarak önemli bir bitki besini olan kükürt (S) bulunur. Gübre içindeki kükürt, bitkiler tarafından alınabilir form olan sülfat (SO4) halinde ve minimum %15 oranında ihtiva edilir. NPK 15-15-15 Kompoze Gold, içeriğindeki kükürtten dolayı “Dört 15 Kompoze” (15.15.15.15) olarak da adlandırılabilir.

Nerelerde kullanılır?

 NPK 15-15-15 Kompoze Gold, bünyesinde klor yerine sülfat bulunduğu için özellikle tuzluluğa (klora) hassas olan turunçgiller, meyve ağaçları, bağ, muz, sera sebzeleri ve süs bitkileri, tarla domatesi ve sebzeleri, patates, şekerpancarı, soya, yerfıstığı, tütün, soğan, sarımsak, kanola ve pırasa, lahana,  karnabahar gibi bitkilerin gübrelenmesinde tercih edilmelidir.

Kullanım şekli

Bitkilerin kükürt gereksinimi, ihtiyaç hissettikleri fosfor miktarına yakındır. Bu nedenle NPK 15-15-15 Kompoze Gold gübresi, özellikle yukarıda belirtilen bitkilerin taban gübrelemesinde (ilk gübrelemede) kullanılmalıdır. Gübreleme, diğer taban (toprakaltı) gübreleri gibi yetiştirilecek bitkinin kök derinliğine karıştırılacak şekilde yapılmalıdır. Tarla bitkilerinde tohum ekiminden 1-2 hafta önce veya ekimle beraber; sebzelerde fide dikim öncesi; bağ, zeytin ve meyve ağaçlarında ise sürgünlerdeki göz kabarmasından (tomurcuk faaliyetinden) 2-3 hafta önce sulama çanağı (tavası) içine (gövdeden uzağa) bant halinde uygulanmalı ve kökleri kesmeyecek derinliğe karıştırılmalıdır. Dekara veya ağaç başına verilecek gübre miktarına toprak analizine göre karar verilmelidir.

10.20.20+ZN SÜPER GOLD KOMPOZE GÜBRESİ NEDİR?

Süper Gold kompoze gübresi, Türkiye’de ilk kez Toros Tarım tarafından üretilen beş bitki besinli bir kompoze gübredir. Bünyesinde %10 N (Azot), %20 P2O5 (Fosfor) ve %1 Zn (Çinko) bulunmaktadır. Diğer çok besinli kompoze gübrelerden en önemli farkı bünyesindeki potasyumun, potasyum sülfat (SOP) bazlı olmasıdır. Toprakta fosfor ve potasyumun bitkinin kılcal kök derinliğine inme kabiliyetinin az olması nedeniyle bu iki besin maddesini ihtiva eden gübreler genellikle bir defada taban gübresi olarak verilir. Bu nedenle bu iki besin maddesinin miktarı azota oranla bir kat daha fazla tutulmuştur. Azotun toprakta yağışlarla ve sulama suyu ile toprağın derinliklerine doğru yıkanması nedeniyle, bitkilerin azot ihtiyacı üst gübre olarak birkaç kez uygulandığı takdirde karşılanabilmektedir. Süper Gold Kompoze gübresinde azotun fosfor ve potasyuma oranla daha az olmasının birinci nedeni budur. Fosfor ve potasyum bitkinin kök gelişmesini artırırken, azotlu gübreler ise toprak üstü kısmının gelişmesini sağlar. 

Süper Gold Kompoze gübresinde bulunan kükürt, sülfat (SO4) formunda olup tamamen bitkiler tarafından alınabilir formdadır. Kükürt, diğer üç ana besin maddesi (N-P-K) gibi bitkinin çok kaldırdığı ana besin maddesidir. Kükürt bitkilerin aminoasit ve protein yapılarında bulunur. Bitkilerin kalitesi, meyve rengi, ürünlerin depolama dayanıklılığı ve raf ömrü üzerinde etkilidir. Süper Gold Kompoze gübresinde kükürt (S) %7 düzeyinde olup yaklaşık %20 oranında SO4 formundadır. Bu nedenle Süper Gold Kompoze gübresine “Çinkolu Üç Yirmi Bir On” (10.20.20.20+Zn) gübresi de denebilir. Gübrenin yapısındaki çinko miktarı bitkilerin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.

Nerelerde kullanılır? 

Açık tarla ve örtüaltı  sebzeleri ile meyve ağaçları tuzluluğa karşı hassas bitkilerdir. Süper Gold Kompoze gübresinin yapısında klor bulunmadığı  için diğer kompoze gübrelere oranla toprakta tuzluluk meydana getirmez. Yeni meyve bahçesi tesisinde tesis gübresi ve fidan dikim çukurları dibinde fidan dikim gübresi olarak, sera fide dikiminden önce, bağ, zeytin, fındık, muz, antepfıstığı, kayısı ve tüm meyve ağaçlarının gübrelenmesinde emniyetle kullanılabilir. Sanayi sebzeciliğinde, açıkta yapılan diğer sebze üretiminde ve tünel altında yapılan turfanda sebze-çilek yetiştiriciliğinde taban gübre olarak kullanılabilir. Tarla bitkilerinden başta patates, pancar, kanola, yerfıstığı, soya ve bir kalite bitkisi olan tütün yetiştiriciliği için en uygun kompoze gübredir.Kullanım şekli 

Süper Gold Kompoze gübresi, diğer kompoze gübrelere oranla dekara veya ağaç başına daha az kullanılması  gereken bir gübredir. Azotun üst gübre olarak verilebilmesi nedeniyle dekara 60 kg 15.15.15 yerine 45 kg Süper Gold veya ağaç başına 4 kg 15.15.15 yerine 3 kg Süper Gold vermek fosfor ve potasyum bakımından aynı etkiye sahiptir. Gübre kullanımına toprak analizine göre ve uzman tavsiyesine göre karar verilmesi gereklidir.

25.5.10 KOMPOZE GÜBRESİ NEDİR?

25.5.10

25.5.10 kompoze gübresi sadece yaprağı tüketilen ve bir kalite bitkisi olan çay bitkisinin gerek yetişme alanı topraklarının özelliği ve gerekse çay bitkisinin topraktan kaldırdığı azot, fosfor ve potasyum miktarları üzerine yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilmiş bir kompoze gübresidir. Bu gübrenin bünyesinde % 25 oranında bitki tarafından alınabilir azot (N), % 5 oranında fosfor (P2O5) ve % 10 oranında potasyum (K2O) bulunur. Granül yapıya sahip olan 25.5.10 kompoze gübresi elle ve gübreleme ekipmanı ile uygulamaya uygundur.

Kullanım Alanları ve Zamanı

 Çay tarımına özgü olarak üretilmiş olmasına rağmen fosforca zengin toprakların veya fosfor ihtiyacı az olan bitkilerin gübrelemesinde de kullanılabilir. Özellikle sofralık patates üretiminde ve yaprağı yenen sebzelerin gübrelenmesinde emniyetle kullanılabilir. 

25.5.10 kompoze gübresi diğer kompoze gübreler gibi çay bahçesinde ilkbaharda yeni sürgün faaliyeti başlamadan önce, diğer bitkilerde fide dikim veya tohum ekim öncesi uygulanmalı ve toprağa karıştırılmalıdır. Uygulama miktarı toprak analizlerine göre belirlenmelidir.

Çay üretim alanlarının çok eğimli ve aşırı yağışlı bölge olması nedeniyle 25.5.10 kompoze gübresi imkan ölçüsünde toprağa karıştırılmalıdır. Çay bitkisi yaprağının kalitesi gübreleme ile doğrudan ilişkilidir. Çay yaprağı ile topraktan kaldırılan azot miktarı fosfora göre 4-5 kat daha fazla, potasyuma göre ise 2-3 kat daha fazladır. Bu nedenle 25.5.10 kompoze gübresi son araştırmalara göre en uygun gübredir. Çeşitli firmalar tarafından üretilen gübrelerin renginin farklı olması gübredeki besin maddeleri ile ilgili olmayıp, rutubet çekmeyi önleyici kaplama maddelerinin renk farkından ileri gelmektedir. Önemli olan az rutubet çeken, tozlanmayan granül gübre olmasıdır. 

Çay bahçelerinin toprakları toprak pH değeri bakımından aşırı yağışlar ve üst gübrelemede Amonyum Sülfat (şeker gübresi) kullanılması nedeniyle çok azalmış ve çay bahçelerinin topraklarının büyük bir kısmının pH değeri 4’ ün altına düşmüştür. Bu nedenle üst gübrelemede Amonyum sülfat gübresi kullanılmayıp yerine % 26 N CAN gübresi kullanılmalıdır. Yüksek kaliteli çay yaprağı için bu şarttır. Bunun yanında toprak analizine dayalı olarak 3-5 yılda bir kireçleme yaparak çay bahçesi topraklarının 4,5-5,5 pH değerleri arasına yükseltilmesi gerekir.

Comments are closed.